Tại Hoàng Gia tham gia đào tạo là bắt buộc và mỗi thành viên được yêu cầu phải ngày càng phát triển hơn, trải nghiệm và thực chiến để nâng cao năng lực và tư duy mỗi ngày.

Bạn không chỉ được đào tạo về Kinh Doanh và Marketing mà còn cả về kỹ năng Nhân Sự nữa nhé